ODPISY KRS REGULAMIN

ODPISY-KRS.pl - Regulamin serwisu

§ 1.

Niniejsze zasady określają warunki świadczenia usług przez podmioty należące do Grupy ZaZi.

§ 2.

Usługi oferowane w witrynie www.odpisy-krs.pl obsługują podmioty wchodzące w skład Grupy ZaZi z siedzibą w Warszawie - firmy z uwagi na posiadane doświadczenie i wiedzę nie korzystają i nie zlecają realizacji zamówionych usług podwykonawcom.

§ 3.

Zakres świadczonych usług obejmuje:

a) przyjęcie zamówienia na odpis z KRS-u, wpis, wykreślenie, zmianę hipoteki wpisanej do księgi wieczystej, wpis spadkobierców do księgi wieczystej, założenie księgi wieczystej dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu - za pośrednictwem formularza zamówienia w tej witrynie internetowej, e-maila, telefonu,

b) przygotowanie (wypełnienie), złożenie i opłacenie wniosku o:
- odpis z księgi wieczystej,
- odpis z KRS,
- zaświadczenie z KRS,
- zaświadczenie lub odpis z rejestru zastawów,
- wpis hipoteki zwykłej, kaucyjnej, łącznej do księgi wieczystej,
- zmianę treści hipoteki,
- wykreślenie hipotek,
- zmiana nazwiska w księdze wieczystej,
- wpis spadkobierców w księdze wieczystej,
- zmianę sposobu korzystania z nieruchomości,
- założenie księgi wieczystej dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
- założenie księgi wieczystej w wyniku zasiedzenia,
- założenie księgi wieczystej w wyniku wyroku,
- wpis własności w wyniku przekształcenia użytkowania wieczystego we własność,

c) pobranie zamówionego odpisu z księgi wieczystej lub odpisu z KRS-u, odbiór potwierdzenia złożenia wniosku o wpis,

d) wysłanie odpisu, zaświadczenia, potwierdzenia złożenia wniosku - pocztową, kurierem, e-mail (skan), przesyłką za pobraniem lub w inny ustalony z zamawiającym sposób,

e) dostarczenie odpisu, potwierdzenia złożenia wniosku we wskazane miejsce.

§ 4.

W ramach świadczonych usług można zamawiać odpisy z ksiąg wieczystych i odpisy z KRS wydawane przez Centralną Informację Ksiąg Wieczystych lub jej ekspozytury przy wydziałach ksiąg wieczystych sądów rejonowych i Krajowy Rejestr Sądowy. Podstawą prawną działalności firmy jest ustawa o księgach wieczystych i hipotece oraz ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym. Firma przygotowuje i składa także w imieniu klientów wnioski o wpis, zmianę lub wykreślenie hipotek z ksiąg wieczystych, wpis spadkobierców do księgi wieczystej, składa wnioski o założenie księgi wieczystej dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz świadczy inne usługi związane z księgami wieczystymi oraz KRS-em.

§ 5.

1. Za usługi pobierane jest wynagrodzenie w wysokości określonej przez cennik umieszczony na tej stronie.

2. Koszty opłat sądowych, koszty przesyłki, kuriera lub dostarczenia usługi obciążają zamawiającego.

3. Potwierdzeniem sprzedaży usług jest faktura VAT (23%) lub paragon.

4. Na fakturach VAT nie ma obowiązku umieszczania podpisu wystawcy lub odbiorcy jak również ich pieczątek. Lista informacji, które powinna zawierać faktura VAT, została wskazana w rozporządzeniu ministra finansów z 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 212, poz. 1337 z późn. zm.).

5. Opłata sądowa umieszczona na fakturze VAT podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z postanowieniem Urząd Skarbowego Warszawa-Targówek z dnia 20 grudnia 2006 r., sygnatura 1437/ZI/443/398/DJW/06.

§ 6.

1. Czas realizacji zamówień waha się od kilku godzin do kilku dni i uzależniony jest od rodzaju usługi, godziny złożenia zamówienia, dnia tygodnia, w którym zostało złożone zamówienie, rozpiętości usługi.

2. Zamówienie uznaje się za złożone w momencie potwierdzenia realizacji usługi przez konsultanta firmy i wysłanie e-maila zwrotnego.

3. Zlecenie przyjęte w dniu roboczym przed godziną 15:00 są realizowane tego samego dnia. Zlecenia przyjęte w dniu roboczym po godzinie 15:00 oraz w dniu wolnym od pracy realizowane są następnego dnia roboczego.

4. Usługę uznaje się za zrealizowaną w chwili nadania przesyłki do zamawiającego.

5. Dostarczenie odpisu z księgi wieczystej wraz z wyjaśnieniem treści zawartych w odpisie odbywa się w ustalonych z zamawiającym godzinach wyłącznie na terenie Warszawy.

6. Dostarczenie odpisu w imieniu zamawiającego pod wskazany adres kancelarii notarialnej, pranej, rzeczoznawcy, banku realizowane jest w godzinach pracy instytucji.

7. Realizacja zamówienia z opcją przedpłaty na konto wraz z wysyłką poleconą priorytetową należy udokumentować potwierdzeniem przelewu przesłanym na adres email podany w zakładce kontakt.

8. Koszt przesłania potwierdzenia złożenia dokumentów w imieniu zamawiającego we wskazanym urzędzie zawiera się w opłacie za usługę.

9. W ramach zamówienia istnieje możliwość dodatkowo zeskanowania zamówionych dokumentów i przesłania ich na podany adres e-mail. Wysłanie e-maila z załączonym zeskanowanym odpisem następuje nie wcześniej niż po dokonaniu zapłaty za usługę, dokonaniu przedpłaty na konto lub po przesłaniu potwierdzenia dokonania przelewu.

§ 7.

W celu realizacji zamówienia wymagane jest podanie imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu osoby kontaktowej - zamawiającej. Dane te służą wyłącznie celom realizacji zamówienia (w tym jego weryfikacji).

§ 8.

Firma ZaZi nie ponosi odpowiedzialności za:
a) błędy popełnione przez zamawiającego podczas wypełniania formularzy zamówień, w tym głównie podanie niewłaściwego nr zamawianej księgi wieczystej, odpisu krs
b) błędy we wpisach w księdze wieczystej,
c) nieterminowe dostarczenie dokumentów przez Pocztę Polską lub kuriera,
d) uszkodzenie przesyłki przez Pocztę Polską lub kuriera,
e) opóźnienie w realizacji zamówienia na skutek awarii systemu informatycznego w instytucji wydającej odpisy,
f) jakość uzyskanych wydruków (brudzący toner w drukarce) i czytelność pieczęci urzędowych (zbyt lekkie przystawianie pieczątek),
g) pozostałe błędy i nieprawidłowości niezawinione bezpośrednio przez firmę ZaZi.

§ 9.

Złożenie zamówienia na stronie www.odpisy-krs.pl równoznaczne jest z zapoznaniem się i przyjęciem niniejszego regulaminu.

§ 10.

Złożenie zamówienia wymaga wypełnienia formularza, w którym należy podać informacje umożliwiające skontaktowanie się z zamawiającym. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane do niezbędnych kontaktów z zamawiającym oraz w celu lepszego dostosowywania świadczonych usług. Dane osobowe naszych Klientów nie są udostępniane osobom trzecim - szczegółowe dane zostały zawarte w polityce prywatności.

§ 11.

Niniejszy regulamin obowiązują do czasu jego zmiany lub odwołania.

Grupa ZaZi Warszawa, 1 kwietnia 2013 r.