Informacje o podmiocie:

 • Numer nadany przez Krajowy Rejestr Sądowy:
 • KRS 0000000404


 • Nazwa wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym:
 • MIĘDZYZAKŁADOWY ZWIĄZEK ZAWODOWY DOZORU I ADMINISTRACJI PRZY PCC RAIL RYBNIK S.A.

 • Forma prawna:
 • ZWIĄZEK ZAWODOWY

 • REGON:
 • 272818971

 • NIP:
 • 7282251796

 • Województwo:
 • ŚLĄSKIE

 • Powiat:
 • M. RYBNIK

 • Gmina:
 • M. RYBNIK

 • Miejscowość:
 • RYBNIK

 • Adres:
 • KŁOKOCIŃSKA 51 44-251 RYBNIK

 • Sąd gospodarczy:
 • Data wpisu do rejestru:
 • 9 kwietnia 2001 r.

 • Reprezentacja organ:
 • ZARZĄD

 • Reprezentacja:
 • -DO REPREZENTOWANIA ZWIĄZKU NA ZEWNĄTRZ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH ZWIĄZKU JAKO CAŁOŚCI A TAKŻE W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH POSZCZEGÓLNYCH CZŁONKÓW ZWIĄZKU LUB GRUP CZŁONKÓW JAK RÓWNIEŻ OSÓB, KTÓRE UPOWAŻNIŁY DO TEGO ZWIĄZEK, UPOWAŻNIONY JEST PRZEWODNICZĄCY ZWIĄZKU LUB CZŁONEK ZARZĄDU WYZNACZONY PRZEZ ZARZĄD ZWIĄZKU -ZWIĄZEK MOŻE USTANAWIAĆ PEŁNOMOCNIKÓW NIE BĘDĄCYCH CZŁONKAMI WŁADZ ZWIĄZKU DO SKŁADANIA W JEGO IMIENIU WIĄŻĄCYCH OŚWIADCZEŃ WOLI. USTANOWIENIE PEŁNOMOCNICTWA WYMAGA UCHWAŁY ZARZĄDU. -DO SKŁADANIA W IMIENIU ZWIĄZKU OŚWIADCZEŃ WOLI, ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH I ZAWIERANIA UMÓW KONIECZNYM JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU W OSOBACH PRZEWODNICZĄCEGO, WICEPRZEWODNICZĄCEGO, SEKRETARZA LUB SKARBNIKA ZARZĄDU.

 • Członkowie reprezentacji:
 • ADRIAN BUSSE, sekretarz DARIUSZ RYSZKA, wiceprzewodniczący KRZYSZTOFA EWELINA KRÓL, skarbnik PIOTR SKORUPA, przewodniczący JAN PADŁO, członek zarządu
  Dane o podmiocie KRS 0000000404 aktualne na dzień wpisu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego. Wyłącznie aktualny odpis lub informacja z rejestru daje wiarygodny obraz o podmiocie KRS 0000000404. Odpis pełny z rejestru przedsiębiorców lub rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej daje zupełny obraz aktualnych wpisów podmiotu MIĘDZYZAKŁADOWY ZWIĄZEK ZAWODOWY DOZORU I ADMINISTRACJI PRZY PCC RAIL RYBNIK S.A. wraz z historią wykreśleń. Odpis pełny dostępny jest wyłącznie w wersji papierowej i można go zamówić na niniejszej stronie.