REGULAMIN

REGULAMIN

§ 1.

Niniejsze zasady określają warunki świadczenia usług przez podmioty należące do Grupy ZaZi.

§ 2.

Usługi oferowane w witrynie www.odpisy-krs.pl obsługują podmioty wchodzące w skład Grupy ZaZi z siedzibą w Warszawie - firmy z uwagi na posiadane doświadczenie i wiedzę nie korzystają i nie zlecają realizacji zamówionych usług podwykonawcom.

§ 3.

Zakres świadczonych usług obejmuje:

a) przyjęcie zamówienia na odpis z KRS-u, wpis, wykreślenie, zmianę hipoteki wpisanej do księgi wieczystej, wpis spadkobierców do księgi wieczystej, założenie księgi wieczystej dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu - za pośrednictwem formularza zamówienia w tej witrynie internetowej, e-maila, telefonu,

b) przygotowanie (wypełnienie), złożenie i opłacenie wniosku o:
- odpis z księgi wieczystej,
- odpis z KRS,
- zaświadczenie z KRS,
- zaświadczenie lub odpis z rejestru zastawów,
- wpis hipoteki zwykłej, kaucyjnej, łącznej do księgi wieczystej,
- zmianę treści hipoteki,
- wykreślenie hipotek,
- zmiana nazwiska w księdze wieczystej,
- wpis spadkobierców w księdze wieczystej,
- zmianę sposobu korzystania z nieruchomości,
- założenie księgi wieczystej dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
- założenie księgi wieczystej w wyniku zasiedzenia,
- założenie księgi wieczystej w wyniku wyroku,
- wpis własności w wyniku przekształcenia użytkowania wieczystego we własność,

c) pobranie zamówionego odpisu z księgi wieczystej lub odpisu z KRS-u, odbiór potwierdzenia złożenia wniosku o wpis,

d) wysłanie odpisu, zaświadczenia, potwierdzenia złożenia wniosku - pocztową, kurierem, e-mail (skan), przesyłką za pobraniem lub w inny ustalony z zamawiającym sposób,

e) dostarczenie odpisu, potwierdzenia złożenia wniosku we wskazane miejsce.

§ 4.

W ramach świadczonych usług można zamawiać odpisy z ksiąg wieczystych i odpisy z KRS wydawane przez Centralną Informację Ksiąg Wieczystych lub jej ekspozytury przy wydziałach ksiąg wieczystych sądów rejonowych i Krajowy Rejestr Sądowy. Podstawą prawną działalności firmy jest ustawa o księgach wieczystych i hipotece oraz ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym. Firma przygotowuje i składa także w imieniu klientów wnioski o wpis, zmianę lub wykreślenie hipotek z ksiąg wieczystych, wpis spadkobierców do księgi wieczystej, składa wnioski o założenie księgi wieczystej dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz świadczy inne usługi związane z księgami wieczystymi oraz KRS-em.

§ 5.

1. Za usługi pobierane jest wynagrodzenie w wysokości określonej przez cennik umieszczony na tej stronie.

2. Koszty opłat sądowych, koszty przesyłki, kuriera lub dostarczenia usługi obciążają zamawiającego.

3. Potwierdzeniem sprzedaży usług jest faktura VAT (23%) lub paragon.

4. Na fakturach VAT nie ma obowiązku umieszczania podpisu wystawcy lub odbiorcy jak również ich pieczątek. Lista informacji, które powinna zawierać faktura VAT, została wskazana w rozporządzeniu ministra finansów z 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 212, poz. 1337 z późn. zm.).

5. Opłata sądowa umieszczona na fakturze VAT podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z postanowieniem Urząd Skarbowego Warszawa-Targówek z dnia 20 grudnia 2006 r., sygnatura 1437/ZI/443/398/DJW/06.

§ 6.

1. Czas realizacji zamówień waha się od kilku godzin do kilku dni i uzależniony jest od rodzaju usługi, godziny złożenia zamówienia, dnia tygodnia, w którym zostało złożone zamówienie, rozpiętości usługi.

2. Zamówienie uznaje się za złożone w momencie potwierdzenia realizacji usługi przez konsultanta firmy i wysłanie e-maila zwrotnego.

3. Zlecenie przyjęte w dniu roboczym przed godziną 15:00 są realizowane tego samego dnia. Zlecenia przyjęte w dniu roboczym po godzinie 15:00 oraz w dniu wolnym od pracy realizowane są następnego dnia roboczego.

4. Usługę uznaje się za zrealizowaną w chwili nadania przesyłki do zamawiającego.

5. Dostarczenie odpisu z księgi wieczystej wraz z wyjaśnieniem treści zawartych w odpisie odbywa się w ustalonych z zamawiającym godzinach wyłącznie na terenie Warszawy.

6. Dostarczenie odpisu w imieniu zamawiającego pod wskazany adres kancelarii notarialnej, pranej, rzeczoznawcy, banku realizowane jest w godzinach pracy instytucji.

7. Realizacja zamówienia z opcją przedpłaty na konto wraz z wysyłką poleconą priorytetową należy udokumentować potwierdzeniem przelewu przesłanym na adres email podany w zakładce kontakt.

8. Koszt przesłania potwierdzenia złożenia dokumentów w imieniu zamawiającego we wskazanym urzędzie zawiera się w opłacie za usługę.

9. W ramach zamówienia istnieje możliwość dodatkowo zeskanowania zamówionych dokumentów i przesłania ich na podany adres e-mail. Wysłanie e-maila z załączonym zeskanowanym odpisem następuje nie wcześniej niż po dokonaniu zapłaty za usługę, dokonaniu przedpłaty na konto lub po przesłaniu potwierdzenia dokonania przelewu.

§ 7.

W celu realizacji zamówienia wymagane jest podanie imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu osoby kontaktowej - zamawiającej. Dane te służą wyłącznie celom realizacji zamówienia (w tym jego weryfikacji).

§ 8.

Firma ZaZi nie ponosi odpowiedzialności za:
a) błędy popełnione przez zamawiającego podczas wypełniania formularzy zamówień, w tym głównie podanie niewłaściwego nr zamawianej księgi wieczystej, odpisu krs
b) błędy we wpisach w księdze wieczystej,
c) nieterminowe dostarczenie dokumentów przez Pocztę Polską lub kuriera,
d) uszkodzenie przesyłki przez Pocztę Polską lub kuriera,
e) opóźnienie w realizacji zamówienia na skutek awarii systemu informatycznego w instytucji wydającej odpisy,
f) jakość uzyskanych wydruków (brudzący toner w drukarce) i czytelność pieczęci urzędowych (zbyt lekkie przystawianie pieczątek),
g) pozostałe błędy i nieprawidłowości niezawinione bezpośrednio przez firmę ZaZi.

§ 9.

Rozpoczęcie realizacji usługi następuje po przesłaniu potwierdzenia przelewu.

Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy w terminie czternastu dni, lecz z chwilą przesłania potwierdzenia przelewu następuje rozpoczęcie realizacji usługi, w wyniku której wygenerowane zostaną dokumenty zwrotne i przesłane na e-mail. Rozpoczęcie realizacji usługi skutkuje tym, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta, zamawiający, który odstępuje od umowy przed całkowitym wykonaniem usługi, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione przez usługodawcę do chwili odstąpienia od umowy (w szczególności pracę wykonaną przez pracowników serwisu, to jest sprawdzenie i wygenerowanie dokumentów zwrotnych i ich przesłanie na adres e-mail). Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem wynagrodzenia.

Opłacone a nieodebrane przez zamawiającego listy polecone i przesyłki kurierskie nie są automatycznie wysyłane ponownie. Wysyłka zwrotów następuje po wniesieniu przez zamawiającego opłaty za zwrot i opłaty za ponowną wysyłkę.

Korekty złożonego zamówienia można dokonać poprzez wysłanie poprawnego zamówienia.

§ 10.

Złożenie zamówienia wymaga wypełnienia formularza, w którym należy podać informacje umożliwiające skontaktowanie się z zamawiającym. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane do niezbędnych kontaktów z zamawiającym oraz w celu lepszego dostosowywania świadczonych usług. Dane osobowe naszych Klientów nie są udostępniane osobom trzecim - szczegółowe dane zostały zawarte w polityce prywatności.

§ 11.

Niniejszy regulamin obowiązują do czasu jego zmiany lub odwołania.

Grupa ZaZi Warszawa, 1 kwietnia 2017 r.